Behoud van Purmerbos
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Bouwplannen

Het weiland is eigendom van de gemeente en wordt al jarenlang het ‘appeltje voor de dorst’ genoemd. Een verwarrende benaming omdat het de indruk wekt dat woningbouw mogelijk en zelfs onvermijdelijk is. Maar het eigendom van de grond zegt niets over de bestemming. Zo zijn wij misschien eigenaar van onze tuin maar mogen daar niet zomaar een hotel of huis voor onze kinderen in zetten. In dit geval bepaalt de Provincie. Het is nl. ‘landelijk gebied in de MRA (Metropoolregio Amsterdam)’ en dat is schaars. Daar mag niet zomaar gebouwd worden en zeker geen grote ontwikkelingen. Aan de voorwaarden voor zo’n uitzondering wordt niet voldaan: er is in Purmerend elders binnenstedelijk genoeg ruimte om boven opgave te bouwen. Bijvoorbeeld op het Golfterrein in het Wagenweggebied en op de Koog. Op deze locaties is woningbouw gepland en zijn veel minder hindernissen dan op het weiland van de Purmer Zuid Zuid. Het feit dat het weiland van de Purmer Zuid Zuid schaars landelijk gebied is, dat er kenmerkend open polderlandschap wordt volgebouwd, natuur van Natuurnetwerk Nederland bedreigd wordt, er veel maatschappelijke weerstand vanuit omwonenden en milieuorganisaties is, een pacht loopt en elke voorziening op dit weiland ontbreekt, maakt het een locatie waarvoor een langdurig traject nodig is met een onzeker uitkomst. Als we de doelgroepen die het het hardst nodig hebben snel willen helpen, zou de gemeente beter kunnen focussen op ontwikkelingen met minder hindernissen.

De startdatum van de bouw staat momenteel gepland voor 2025. Maar een langdurig planproces als gevolg van veel weerstand kan aanzienlijke vertraging opleveren (en hopelijk zelfs afblazen in ons geval). Momenteel staat in de plannen dat er tussen 2025 en 2030 1.161 woningen worden gebouwd, gevolgd door nog eens 1.739 tussen 2031 en 2039. Dit brengt het totaal op 2.900 woningen. Als de plannen om 5.000 huizen te bouwen doorgaan, zal dit verder in tijd verschuiven. We moeten ons dus voorbereiden op een bouwproces dat mogelijk 20 jaar of langer zal duren. Met bijbehorende licht- en geluidsoverlast…

Die kun je vinden op de website plancapaciteit.nl. Daar staan momenteel voor Purmerend en Beemster samen 39 plannen voor 11.045 woningen.

De ontwikkeling op bedrijventerrein de Koog (ombouwen industrie naar woningen) staat hier nu nog vermeld voor 1.200 huizen maar volgens de MRA zijn hier 3.000 – 3.500 huizen te realiseren. De Koog is binnenstedelijk. Er hoeft geen boom voor gekapt te worden, er is openbaar vervoer en ontsluiting én per huis is het 50.000 euro goedkoper (!) om daar te bouwen dan op de Oostflank (o.a. door het ontbreken van infrastructuur en ontsluiting in de Purmer). Er kan dus sneller en goedkoper gebouwd worden voor starters en wachtenden op een sociale huurwoning in de Koog.

Purmerend kan zonder bomenkap en zonder bebouwing van de aangrenzende open weilanden dus veel meer bouwen dan de opgave van de provincie (7850 woningen tot 2050). Het is onbestaanbaar dat Purmerend aan tafel gaat om natuur te vernietigen als dit zo overduidelijk niet nodig is.

Ongeacht de doelgroep is ontwikkeling op het open weiland van de Purmer Zuid Zuid onverstandig. Tijdelijk of permanent: de natuurvernietiging en bedreiging voor het naastgelegen Purmerbos, moeras en stiltegebied is wezenlijk en onomkeerbaar. Ontwikkeling op het weiland van de Purmer Zuid Zuid kent veel hindernissen die het proces kostbaar en lang kunnen maken en de uitkomst onzeker. Wij zijn groot voorstander om mensen die vluchten voor een verwoestende oorlog een
warm en veilig onderkomen te bieden. Dat is elders (sneller en kosteneffectiever) mogelijk in Purmerend. Het Golfterrein, de Koog en het Wagenweggebied zijn voorbeelden van binnenstedelijke locaties met woningbouwplannen met veel minder hindernissen en dus snellere realisatie voor alle doelgroepen. Ons standpunt hebben we geformuleerd in deze brief aan de raadsleden: Brief input commissievergadering oekraiense ontheemden 1 noveber 2023

Ontsluiting vormt een groot obstakel. Op dit moment vermeldt de gebiedsvisie voor de Purmer dat de ontsluiting via de Westerweg zal plaatsvinden (geen grap), maar in de gemeenteraad is al gesproken over de noodzaak van een aparte ontsluitingsweg. Dat lijkt logisch gezien het grote aantal geplande huizen, vergelijkbaar met fase 1 Weidevenne. Er zullen winkels, scholen, busverbindingen moeten komen: een weg is een logisch gevolg. Het kan een weg parallel aan de Westerweg worden zodat er aan beide zijden van de wijk ontsluiting is, maar ook een kruising over de Westerweg richting de Verzetslaan en/of een brug over de ringvaart naar de Jaagweg zijn mogelijke opties. Al met al een zorgelijk vooruitzicht en een wezenlijke en onwenselijke aantasting van de Purmer.

Voor ons als stichting (in oprichting) komt het natuurbehoud en het voorkomen van elke bedreiging voor het Purmerbos natuurlijk voorop maar er zijn nog meer redenen om het weiland ongemoeid en open te laten. Zo is het bebouwen van de unieke open polderweilanden een wezenlijke aantasting van het waardevolle en karakteristieke cultuurhistorische open landschap van de Purmerpolder en betekent woningbouw aan de Westerweg vernietiging van het traditionele stolpenlint dat volgens de Leidraad Cultuurhistorie behouden moet worden. Ook betekent het de vernietiging van landbouwgrond. Na de ontwikkelingen in de vorige eeuw zijn de resterende agrarische gronden door de Provincie aangemerkt als ‘metropolitaan landschap’ en is gekozen om juist dit landschap te behouden en versterken. De provincie heeft uitleglocaties voor bouwen in het groen aangewezen en de Oostflank en daarmee het weiland van de Purmer Zuid Zuid is niet als ‘uitleglocatie benoemd’. Ontwikkelingen in het weiland zijn dus in strijd met het Provinciale beleid.

Natuur

Ja. Het Purmerbos is zeldzaam loofbos op zeeklei en heeft er 40 jaar over gedaan om uit te groeien tot een jongvolwassen bos met een unieke biodiversiteit. Dit type bos is schaars in Nederland en biedt onderdak aan talrijke zangvogels, kleine zoogdieren, amfibieën en insecten waaronder veel rode lijst soorten zoals: Noordse woelmuis, laatvlieger (vleermuis), dwergvleermuis, rugstreeppad, groene glazenmaker, vroege glazenmaker, boerenzwaluw, boomvalk, graspieper, groene specht, grote zilverreiger, huismus, kerkuil, koekoek, kramsvogel, nachtegaal, porseleinhoen, pijlstaart, ransuil, roerdomp, slobeend, smient, snor, spotvogel, steenuil, torenvalk, tureluur, visdief, watersnip, wielewaal, wintertaling, egel, haas,  hermelijn, wezel.

Inderdaad: SBB zegt voor elke vierkante meter gekapte bomen er drie te zullen herplanten in de directe omgeving. Maar dit is in de Purmer niet haalbaar. Afgezien van het feit dat jonge aanplant niet vergelijkbaar is met de bestaande natuur, is de open Purmer niet geschikt voor compensatie. De open polderkamers zijn door de gemeenteraad van Purmerend zelf erkend als authentiek en kenmerkend cultuurhistorisch landschap. Bovendien zijn de ze van essentieel belang voor het behoud van de biodiversiteit. Juist deze bufferzones zijn cruciaal om de variatie in de natuur te behouden. Ze fungeren als rust- en verzamelplaats voor talloze vogelsoorten, en bloemen die er groeien trekken insecten aan die op hun beurt weer van belang zijn voor vogels. Het verdwijnen van deze open aangrenzende weilanden, ook door bomenplant, is dus schadelijk voor de biodiversiteit. En het voornemen om de helft van het Golfterrein te gebruiken voor herplant is volstrekt onlogisch: bomen kappen om huizen te bouwen op een locatie waar bouwen niet is toegestaan (Purmerbos) om ze vervolgens te compenseren op een locatie 1 km verderop waar bouwen wel is toegestaan (Golfterrein)…volgt u het nog?

De betrokkenheid van SBB vinden wij dubieus. In gesprekken met diverse medewerkers, inclusief de directie van SBB Noord Holland, beroepen zij zich op hun “maatschappelijke rol bij het creëren van een recreatieve groene leefomgeving nabij woningen”. Het verkopen van een klein deel van het bos vanwege de relatief hoge kosten voor onderhoud is hier niet van toepassing. We weten nog niet hoeveel bomen en welk deel van het bos gekapt zal worden maar de modellen die SBB heeft gepresenteerd laten allemaal zien dat minstens de helft zal worden gekapt (wat neerkomt op 250 voetbalvelden). Binnenkort zullen we opnieuw met SBB in gesprek gaan. Nu het hele Purmerbos (inclusief moeras- en stiltegebied) in de gebiedsvisie is aangemerkt voor woningbouw zijn we benieuwd naar hun standpunt en positie. We informeren jullie hierover zodra we meer weten.

Dit weiland kan niet los gezien worden van het Purmerbos. Het heeft (net als het weiland aan de oostzijde van de Westerweg) een cruciale bufferfunctie en vormt, samen met het naastgelegen Purmerbos (Natuur-netwerk Nederland), waterberging, moerasdeel en stiltegebied, één ecologisch geheel met een unieke en grote biodiversiteit. Juist de variatie aan landschappen maken dit gebied aantrekkelijk voor een groot aantal dieren die in dit weiland voedsel, veiligheid en rust vinden.
Ontwikkeling op dit weiland, tijdelijk of permanent, groot- of kleinschalig en ongeacht de doelgroep, betekent dat het deze cruciale bufferfunctie verliest, de rust in het gebied wordt verstoord en kwetsbare soorten in het Purmerbos zullen verdwijnen. Ook de impact van misschien wel meer dan 3.000 nieuwe bewoners (en hun auto’s) en een (jarenlange) bouwput met zand-, licht- en geluidsoverlast zal een desastreuze impact hebben op het Purmerbos. Als we het bos willen behouden moet het weiland open blijven.

Procedure

Op dit ogenblik ligt het ontwerp gebiedsvisie voor de Purmer ter inzage. Hierin geven de drie betrokken gemeenten hun visie over de plannen voor de Purmerpolder tot 2035. Daar staat van alles in, o.a dat er gebouwd gaat worden op de Oostflank, waarvoor het hele Purmerbos is aangemerkt als potentieel bouwgebied. Maar dit is niet de visie over de Oostflank zelf.  Daarvoor volgt een apart planproces, waarschijnlijk in de eerste helft van 2024. Het heeft nu alleen zin om voorstellen te doen om deze gebiedsvisie aan te passen. Wat we bv. aangepast willen zien is de markering van het hele bos als ontwikkelgebied voor de Oostflank.  En zo hebben we nog meer voorstellen gedaan. Een link naar onze zienswijze staat vanaf 28 september op deze site.  

Nee, de zienswijze officieel uit naam van iedereen uitsturen kan niet. Ten eerste hadden niet alle nu ruim 8.000 ondertekenaars tijdig kunnen reageren en dat had afbreuk gedaan aan de kracht van het totaal. Daarnaast moeten alle ondertekenaars samen in het proces blijven. En zonder toestemming uit naam van alle ondertekenaars indienen mag niet van de AVG. We hebben de zienswijze daarom uitgestuurd uit naam drie van de initiatiefnemers: Eveline Hoedemaeker, Hans Butterman en Yvonne Westra. Natuurlijk onder vermelding van de website en de meer dan 8.000 ondertekenaars van de petitie! En dat is niet niks. Zo’n overweldigende achterban maakt indruk. Nogmaals dank voor jullie enorme steun en inzet. Laten we dat volhouden want tot en met volgend jaar hebben we elkaar hard nodig in onze strijd het bos te behouden!

Die gaat naar de projectgroep in Volendam. Wij sturen ook een kopie naar de griffie en de raadsladen van de drie gemeenten (Edam-Volendam, Waterland en Purmerend) en naar de Statenfracties in de provincie. De projectgroep gaat, na de sluitingsdatum van 28 september, alle ingekomen zienswijzen bestuderen en geeft de drie gemeenteraden een samenvatting en soms een advies. Bijvoorbeeld om een zienswijze of een deel ervan ‘ter kennisneming aan te nemen’ of een bepaald advies over te nemen. We hebben geprobeerd concrete voorstellen tot veranderingen te doen in onze zienswijze. Natuurlijk voorzien van een goede argumentatie. Hopelijk leidt het in elk geval tot het aanpassen van het intekenen van het hele bos als ontwikkelgebied. De link naar onze zienswijze staat vanaf 28 september op deze site.

Hier kun je de zienswijze vinden:

De Provincie beslist over het bouwen in buitenstedelijk gebied en in Natuurnetwerk Nederland (NNN) zoals het Purmerbos. Hier mag alleen worden gebouwd onder strikte voorwaarden. Daaraan wordt niet voldaan. We moeten de Provinciale Staten overtuigen dat het waanzin is om natuur te vernietigen voor woningen, terwijl waar elders in de gemeente voldoende ruimte beschikbaar is.

De wethouder heeft aangegeven dat het planproces voor de Oostflank naar verwachting begin 2024 van start gaat. Het is waarschijnlijk dat de plannen er al zijn, mogelijk in meer gedetailleerde vorm dan wij op dit moment kennen. Dit is begrijpelijk gezien de omvangrijke investeringen die gemoeid zijn met deze plannen. Er wordt vast al ijverig getekend en gerekend. Maar onderschat de kracht van inspraak en verzet van de burgers niet! De gemeente heeft al eerder geblunderd bij een nuttig landschap en een hotel in een bos. We bundelen onze krachten en zullen er alles aan doen om deze onnodige vernietiging van natuur te voorkomen.