Is het Purmerbos een leefgebied van Rode-Lijstsoorten?
Is het Purmerbos een leefgebied van Rode-Lijstsoorten?

Is het Purmerbos een leefgebied van Rode-Lijstsoorten?

Ja. Het Purmerbos is zeldzaam loofbos op zeeklei en heeft er 40 jaar over gedaan om uit te groeien tot een jongvolwassen bos met een unieke biodiversiteit. Dit type bos is schaars in Nederland en biedt onderdak aan talrijke zangvogels, kleine zoogdieren, amfibieën en insecten waaronder veel rode lijst soorten zoals: Noordse woelmuis, laatvlieger (vleermuis), dwergvleermuis, rugstreeppad, groene glazenmaker, vroege glazenmaker, boerenzwaluw, boomvalk, graspieper, groene specht, grote zilverreiger, huismus, kerkuil, koekoek, kramsvogel, nachtegaal, porseleinhoen, pijlstaart, ransuil, roerdomp, slobeend, smient, snor, spotvogel, steenuil, torenvalk, tureluur, visdief, watersnip, wielewaal, wintertaling, egel, haas,  hermelijn, wezel.